اخبار
  • فصلنامه ساحت منتشرشد 7 مرداد 1398
  •  در اين نشريه ، ضمن آسيب شناسي برنامه هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه ها ،راهكارها و ايده  هاي مناسيتي براي طرح "الگوي  خانواده اي ...