ديدار مديران اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه با آيت الله اعرافي
 • به گزارش روابط عمومي اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه جمعي از مديران و پژوهشگران اين اداره كل، در اول ارديبهشت سال جاري با آيت الله اعرافي مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور ديدار و گفتگو كردند.
  آيت الله اعرافي در اين ديدار با اشاره به فعاليت هاي اداره كل پژوهش هاي صداوسيما و نقش درون سازماني و ماموريت هاي اين مركز گفت: من در جريان فعاليت هاي اين مركز هستم و معتقدم كه اين مجموعه توانسته خلا هايي را در حوزه دين و رسانه پر كند كه جاي تقدير دارد.
  وي با اشاره تدوين اسناد بالادستي در حوزه هاي علميه سراسر كشور گفت: سال 96 سال خوبي از حيث تدوين اسناد جامع بالا دستي براي حوزه هاي علميه بود و در پرتو اين اسناد جامع توانسته ايم، طرح هاي كلاني را در چهار گروه دروني حوزه، ارتباط با جامعه، حوزه و نظام اسلامي و حوزه و عرصه بين الملل كه متناسب با ماموريت روحانيت طبقه بندي شده است را تعريف كنيم.
  رئيس حوزه هاي علميه سراسر كشور افزود: در اين طرح هاي كلان همانند طرح كارويژه هاي روحانيت، طرح آمايش و تاسيس مركز آموزش هاي راهبردي از ظرفيت همه نهادهاي حوزوي بهره گرفته ايم و اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه نيز مي تواند در جاي خود در هركدام از اين طرح هاي كلان با تعامل بيشتر و آموزش مهارتي كاربردي نقش خود را ايفا كند.
  عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد بر مقوله "فقه معاصر" ابراز داشت: تلاش كرده ايم فقه معاصر و مباحث مربوط به آن به خوبي رسميت پيدا كند كه ممكن است در اين زمينه هم با اين مركز تعامل داشته باشيم.
  خاطرنشان مي شود: در ابتداي اين ديدار محمدحسين ظريفيان مدير كل اداره پژوهش هاي اسلامي رسانه در گزارشي فعاليت هاي انجام گرفته در اين مركز را تشريح كرد.

  اخبار