• موسيقي و رسانه «فقه موسيقي و معيارهاي كاربردي»
  • در دوران اخير موسيقي نه فقط براي رسانه ملي كه براي كل جامعه به عنوان موضوعي حساس، بحث‌انگيز و چالشي مطرح بوده است و البته كاركردهاي جديد رسانه‌اي، گستره آثار و پي‌آمدهاي اجتماعي و در نتيجه حساسيت موضوع را به مراتب بيشتر كرده است. مهم‌ترين دليل اين وضيعت را مي توان پيچيدگي و ابعاد گوناگون موسيقي دانست كه تشتت ديدگاه‌ها و مناظر گوناگون، به ويژه پايگاه‌هاي متفاوتي را در تحليل آن، در پي داشته است. به همين جهت حل مسئله موسيقي چه از جهت مشروعيت و چه از جهت تخصصي و كاربردي آن، با نگاه بخشي، تفكيكي و مطالعات گسسته از هم در حوزه‌هاي گوناگون (فقهي، فلسفي، ...