آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۶ ۱,۵۴۸ ۴,۲۱۷ ۱,۵۴۸ ۷۴,۳۳۳ ۲,۷۰۶,۴۰۷
  صفحات ۱۱,۶۳۴ ۴۳,۰۶۶ ۱۱,۶۳۴ ۷۴۴,۳۴۹ ۵۵,۱۴۳,۸۱۶

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۵۰۱ ۱,۴۴۶ ۳ ٪ ۸۸۴ ۴۱ ٪
  صفحات ۱۶,۲۷۲ ۱۴,۹۵۳ ۸ ٪ ۲۲,۰۱۷ -۲۶ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۴۷۱ ۷,۲۳۲ ۳ ٪ ۵,۷۸۱ ۲۲ ٪
  صفحات ۷۱,۶۷۷ ۷۱,۶۸۱ ۰ ٪ ۱۹۶,۳۴۱ -۶۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸,۳۲۷ ۳۱,۶۵۵ ۱۷ ٪ ۲۹,۵۶۲ ۲۲ ٪
  صفحات ۳۲۷,۲۳۸ ۳۷۵,۷۳۰ -۱۲ ٪ ۹۴۲,۱۷۹ -۶۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪