آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۹ ۱,۳۷۴ ۱۱,۵۶۸ ۴۳,۶۲۲ ۴۰۱,۸۲۹ ۳,۰۳۳,۹۰۳
  صفحات ۱۰,۵۲۵ ۱۰۷,۶۰۷ ۳۳۸,۲۰۴ ۴,۰۰۰,۰۳۲ ۵۸,۳۹۹,۴۹۹

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۸۲۶ ۲,۳۵۴ -۲۲ ٪ ۱,۲۲۲ ۳۳ ٪
  صفحات ۲۱,۸۵۹ ۲۰,۶۴۹ ۵ ٪ ۲۰,۹۰۱ ۴ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۲,۳۰۳ ۱۱,۶۰۳ ۵ ٪ ۷,۱۵۲ ۴۱ ٪
  صفحات ۹۷,۷۱۵ ۷۰,۲۶۹ ۲۸ ٪ ۱۳۱,۰۰۴ -۲۵ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸,۴۱۸ ۶۰,۷۹۲ -۳ ٪ ۳۳,۱۰۶ ۴۳ ٪
  صفحات ۴۰۵,۰۳۰ ۵۲۱,۹۹۷ -۲۲ ٪ ۵۱۳,۸۴۲ -۲۱ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪