آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۵ ۸۹ ۱۳,۰۹۷ ۵۵,۲۳۷ ۲۹۰,۸۵۸ ۲,۹۲۲,۹۳۲
  صفحات ۱۸۰ ۲۱۳,۲۹۰ ۴۹۱,۳۲۳ ۳,۱۹۹,۸۰۶ ۵۷,۵۹۹,۲۷۳

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۶۹۴ ۱,۸۵۳ -۸ ٪ ۱,۰۹۰ ۳۵ ٪
  صفحات ۲۱,۳۰۷ ۳۲,۲۱۷ -۳۳ ٪ ۳۷,۷۶۴ -۴۳ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۵,۸۵۱ ۱۲,۸۲۷ ۱۹ ٪ ۸,۳۵۰ ۴۷ ٪
  صفحات ۱۰۲,۲۴۰ ۹۰,۱۱۷ ۱۱ ٪ ۱۰۹,۷۶۲ -۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۴۶,۴۷۸ ۳۴,۷۰۹ ۲۵ ٪ ۲۷,۵۵۴ ۴۰ ٪
  صفحات ۶۶۴,۴۶۱ ۵۴۵,۶۷۵ ۱۷ ٪ ۱,۱۱۷,۷۲۴ -۴۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪