آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۷ ۴۴,۱۲۷ ۴۴,۱۲۷ ۴۴,۱۲۷ ۳,۰۷۰,۰۵۸
  صفحات ۲,۲۹۷,۱۰۹ ۲,۲۹۷,۱۰۹ ۲,۲۹۷,۱۰۹ ۶۰,۶۱۸,۶۲۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱,۱۲۵ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۱۳,۳۶۹ -۱۰۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۶,۶۱۰ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۷۰,۶۱۷ -۱۰۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۳۷,۱۸۷ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۳۸۸,۴۲۶ -۱۰۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹۳,۸۵۷ ۳۶۹,۵۳۵ ۶ ٪
  صفحات ۳,۹۲۲,۰۵۱ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۵۸ ٪