آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۴ ۹۱۱ ۲,۵۰۹ ۳۳,۱۵۴ ۱۸۴,۳۹۲ ۲,۸۱۶,۴۶۶
  صفحات ۱۰,۴۳۶ ۲۹,۹۷۵ ۵۲۹,۱۳۷ ۱,۹۹۸,۶۸۰ ۵۶,۳۹۸,۱۴۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۲۶۳ ۱,۲۴۶ ۱ ٪ ۸۴۷ ۳۲ ٪
  صفحات ۱۴,۹۸۵ ۱۴,۹۹۰ ۰ ٪ ۱۳,۲۶۸ ۱۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۷,۱۴۱ ۶,۶۵۳ ۶ ٪ ۵,۲۸۸ ۲۵ ٪
  صفحات ۷۸,۳۳۵ ۷۱,۶۶۲ ۸ ٪ ۱۴۶,۳۸۶ -۴۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۷,۱۸۷ ۳۹,۱۰۳ -۴ ٪ ۲۵,۷۹۰ ۳۰ ٪
  صفحات ۳۸۸,۴۲۶ ۳۲۹,۰۴۳ ۱۵ ٪ ۸۷۳,۳۱۱ -۵۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪