مسئوليت كميسيون رسانه و زيارت كميته ملي
  • مسئوليت كميسيون رسانه و زيارت كميته ملي زيارت به اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه واگذار شد

    با پيشنهاد دكتر ظريفيان مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه، مسئوليت كميسيون رسانه و زيارت كميته ملي زيارت به اداره كل پژوهش هاي اسلامي رسانه واگذار شد.

    طي جلسه چهارم كميته ملي زيارت دكتر ظريفيان بر اهميت نقش رسانه در حوزه زيارت اشاره و به بيان عملكرد رسانه ملي در اين بخش پرداخت و خواستار توجه جدي كميته ملي زيارت به حوزه رسانه شد. در پايان، كميته ملي زيارت تأسيس كميسيون رسانه و زيارت به رياست مديركل پژوهش هاي اسلامي رسانه را تصويب كرد

    اخبار