دكتر ظريفيان: تحقق رسانه تراز انقلاب اسلامي مهم‌ترين هدف ماست
  • دبير شوراي معارف سيما و مدير شبكه قرآن و معارف به همراه مديران آن شبكه از اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه بازديد كردند. دكتر ظريفيان مديركل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در اين ديدار كه چهارشنبه اول شهريورماه برگزار شد با معرفي اداره‌كل و سوابق بيست و سه سال پژوهشي و رسانه‌اي مجموعه، اداره‌كل را تنها نهاد پژوهشي حوزه دين و رسانه معرفي كرد كه نقش مهمي در توليدات ديني رسانه ملي داشته است. وي افزود: توجه به حوزه‌هاي راهبردي بين‌الملل، سبك زندگي، فضاي مجازي و تأسيس خانه دين و رسانه در ساختار جديد اداره ‌كل نشان از رويكردي نو به اهداف و مأموريت‌ها مجموعه دارد كه هم‌افزايي مركز و شوراي معارف‌ سيما به تحكيم زير‌ساخت‌هاي علمي و محتوايي تحقق رسانه تراز انقلاب اسلامي به عنوان بزرگترين هدف ما كمك خواهد كرد. در ادامه دكتر محمدحسين محمدزاده دبير شوراي معارف سيما و مدير شبكه قرآن با تجليل از دستاوردهاي اداره‌كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه در طول دو دهه اخير، توجه به نقاط تلاقي دو مجموعه را مهم ارزيابي و بر همكاري گسترده دو مجموعه تأكيد كرد. وي افزود: شوراي معارف سيما بستري مناسب براي اشتراك‌گذاري پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي معارفي با برنامه‌سازان است. در اين نشست مديران و كارشناسان دو مجموعه به بيان ديدگاه‌هاي خويش پرداختند و راهكارهاي تحقق اهداف مشترك بررسي و مقرر شد طي يك برنامه زماني پيگيري شود.

    اخبار