كتاب "تحليل گفتمان حاكم بر شبكه هاي ماهواره اي وهابي فارسي زبان" منتشر شد
  • گفتمان هاي مختلفي مدعي اسلام اصيل هستند و دو رويكرد اصلي اين گفتمان ها "گفتمان وهابيت" و "گفتمان انقلاب اسلامي" است.
    وهابيت در عصر حاضر به سبب برخورداري از ثروت چشمگير، ابزارها و روش هاي تبليغاتي و همراهي بنگاه هاي عظيم رسانه اي اعم از عربي و غربي، هجمه گسترده اي را بر انديشه ها و باورهاي ديني اصيل اسلامي به ويژه مذهب شيعه تحميل كرده است. اين جريان در تصوير سازي خود از شيعه، به دنبال نقد گفتماني، تخريب و تضادآفريني است تا هويت شيعه را مخدوش ساخته و آن را با رويكردي غير اثباتي و استدلالي به گونه¬اي بازنمايي كند كه تداعي كننده فرقه اي جعلي و خارج از دايره فرق اسلامي باشد.اين گفتمان در صدد اين است كه شيعه در فضاي ديني، سياسي و اجتماعي ايران نامشروع تصور گردد و با القائات منفي و استعانت از اصطلاحاتي مانند ديكتاتوري، فريبكاري و ...به نوعي هژموني غيرمشروع شيعه در فضاي جهاني اشاره داشته باشد و با معرفي علماي اسلام به عنوان تحريف كننده تاريخ اسلام، مشروعيت و وجاهت ايشان را زير سوال ببرد. در اين اثر كه تحليلي بر گفتمان حاكم بر شبكه هاي ماهواره اي وهابي فارسي زبان است، اهداف، برنامه ها و سياست گذاري هاي اين شبكه هاي وهابي ترسيم شده است.
    اخبار