(فصلنامه سيا حت غرب شماره158 ) ويژه نامه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي منتشرشد
  • (سيا حت غرب شماره158 ) ويژه نامه سالگرد پيروزي انقلاب  اسلامي

    در اين شما ، يا توجه به رويكرد اساسي نشريه سياحت غرب و ترجمه و معرفي و آثاري كه در فضاي فكري غرب توليد شده اند ، وضعيت كنوني و چشم انداز ملت و نظام در مقياس جهاني و اسلامي در برابر سلطه از ديدگاه نويسندگان مطرح و مستقل خارج از مرزها مورد بررسي ، انتخاب و ترجمه قرار گرفته و تقديم مخاطيان تخصصي اين نشريه ديرپا مي شود . 

    اخبار