(فصلنامه سيا حت غرب شماره158 ) ويژه نامه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي منتشرشد
  • (سيا حت غرب شماره158 ) ويژه نامه سالگرد پيروزي انقلاب  اسلامي

    در اين شما ، يا توجه به رويكرد اساسي نشريه سياحت غرب و ترجمه و معرفي و آثاري كه در فضاي فكري غرب توليد شده اند ، وضعيت كنوني و چشم انداز ملت و نظام در مقياس جهاني و اسلامي در برابر سلطه از ديدگاه نويسندگان مطرح و مستقل خارج از مرزها مورد بررسي ، انتخاب و ترجمه قرار گرفته و تقديم مخاطيان تخصصي اين نشريه ديرپا مي شود . 

    اخبار
  • كتاب "كدام حقوق بشر" منتشرشد 7 مرداد 1398
  • گرچه حقوق بشر در سده اخير مطرح‌شده، ولي شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه اين حقوق، در اديان الهي ريشه دارد و اصول اصلي حقوق طبيعي شامل حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، ...