فصلنامه ساحت منتشرشد
  •  در اين نشريه ، ضمن آسيب شناسي برنامه هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و كمك به اصلاح و بهبود روند ساخت برنامه ها ،راهكارها و ايده  هاي مناسيتي براي طرح "الگوي  خانواده ايراني –اسلامي" برنامه هاي رسانه ملي بيان شده است . قلمرو موضوعي  اولين شماره از اين نشريه ،شامل شش منظر فردي ، خانوادگي ، فرهنگي – اجتماعي ،نقد سبك زندگي در غرب  .،رصد سبك زندگي و سبك زندگي بزرگان و نسبت اين شش حوزه با رسانه ،به موضوع سبك زندگي است. 

    اخبار
  • كتاب "كدام حقوق بشر" منتشرشد 7 مرداد 1398
  • گرچه حقوق بشر در سده اخير مطرح‌شده، ولي شواهد و مستندات تاريخي بيانگر آن است كه اين حقوق، در اديان الهي ريشه دارد و اصول اصلي حقوق طبيعي شامل حق حيات، حق كرامت، حق تعليم و تربيت، ...