فصلنامه مجازه مطالعات دين در فضاي مجازي منتشرشد
  • اين نشريه با توجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه پردازي در حوزه هاي تخصصي دين در  فضاي مجازي، توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بين رشته اي  و با هدف بيان آخرين ديدگاه هاي صاحب نظران و انديشمندان ،نظريه پردازي و توليد دانش درباره نسبت ميان دين و فضاي مجازي ، تلاش براي رسيدن به الگويي مناسب براي ارائه  مفاهيم ديني و معنوي ،انديشه شناسي انديشمندان مسلمان ، نقد و بررسي آراء ، نظريه ها و مكاتب فكري رايج ، بررسي مسائل چالش ها و آسيب هاي پيش رو دين و آينده پژوهي در حوزه دين و فضاي مجازي راه انداري شده و انتشار يافته است .در اولين شماره ، پس از آشنايي با منظومه فكري مقام معظم رهبري (مدظله العالي)،بزرگان حوزه هاي علميه و نيزكارشناسان و انديشمندان ،مقالات يادداشت ها و مصاحبه هايي به منظورترسيم ماهيت ميان رشته اي  اين حوزه ،انتخاب و به رشته تحرير در آمده اند.
     

     

    اخبار