آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۸ ۱,۵۵۱ ۵,۶۸۰ ۳۲,۳۰۸ ۱۴۵,۲۴۲ ۲,۷۷۷,۳۱۶
  صفحات ۱۰,۷۵۸ ۶۴,۸۱۲ ۳۴۱,۰۳۹ ۱,۴۱۰,۸۴۶ ۵۵,۸۱۰,۳۱۳

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۹۸۵ ۱,۴۲۵ ۲۸ ٪ ۸۴۱ ۵۷ ٪
  صفحات ۱۵,۹۸۰ ۱۷,۸۴۷ -۱۰ ٪ ۵۳,۳۲۶ -۷۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۵۶۴ ۶,۷۰۷ -۲ ٪ ۵,۰۶۸ ۲۲ ٪
  صفحات ۷۹,۹۳۴ ۷۴,۱۱۷ ۷ ٪ ۱۸۴,۸۸۵ -۵۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹,۱۰۳ ۳۸,۳۲۷ ۱ ٪ ۳۱,۵۶۵ ۱۹ ٪
  صفحات ۳۲۹,۰۴۳ ۳۲۷,۲۳۸ ۰ ٪ ۹۸۷,۵۶۶ -۶۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪