آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۶ ۱,۵۴۹ ۱۰,۶۲۲ ۴۸,۷۵۶ ۳۴۷,۰۱۴ ۲,۹۷۹,۰۸۸
  صفحات ۱۳,۱۸۹ ۸۶,۸۷۶ ۳۲۴,۲۰۳ ۳,۵۶۵,۱۴۰ ۵۷,۹۶۴,۶۰۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۶۷۴ ۱,۵۵۳ ۷ ٪ ۱,۰۱۱ ۳۹ ٪
  صفحات ۱۳,۴۳۴ ۱۳,۹۲۰ -۳ ٪ ۱۵,۲۱۱ -۱۱ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۰,۳۷۱ ۱۵,۶۴۸ -۳۳ ٪ ۶,۶۸۸ ۳۵ ٪
  صفحات ۷۰,۷۲۸ ۸۲,۹۰۵ -۱۴ ٪ ۱۰۷,۴۳۰ -۳۴ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶۰,۷۹۲ ۴۶,۴۷۸ ۲۳ ٪ ۳۴,۳۱۱ ۴۳ ٪
  صفحات ۵۲۱,۹۹۷ ۶۶۴,۴۶۱ -۲۱ ٪ ۶۰۸,۹۰۸ -۱۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪