آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۵ ۱,۵۲۴ ۴۸,۰۰۲ ۲۳۴,۹۷۹ ۲,۸۶۷,۰۵۳
  صفحات ۱۰,۵۷۵ ۶۷۵,۰۳۶ ۲,۷۰۳,۵۰۰ ۵۷,۱۰۲,۹۶۷

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۹۲۹ ۳,۴۱۴ -۱۴ ٪ ۹۵۲ ۶۷ ٪
  صفحات ۱۳,۳۸۹ ۱۶,۳۷۶ -۱۸ ٪ ۱۷,۳۱۹ -۲۲ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۵,۷۳۲ ۹,۸۰۳ ۳۷ ٪ ۵,۴۷۵ ۶۵ ٪
  صفحات ۱۹۷,۶۳۴ ۱۴۷,۹۵۱ ۲۵ ٪ ۱۰۵,۷۸۱ ۴۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۴,۷۰۹ ۳۷,۱۸۷ -۶ ٪ ۲۵,۶۳۷ ۲۶ ٪
  صفحات ۵۴۵,۶۷۵ ۳۸۸,۴۲۶ ۲۸ ٪ ۶۵۴,۲۸۵ -۱۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪