آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۴ ۳۲,۳۰۳ ۳۲,۳۰۳ ۳۲,۳۰۳ ۳,۰۵۸,۲۳۴
  صفحات ۷۴۴,۶۱۶ ۷۴۴,۶۱۶ ۷۴۴,۶۱۶ ۵۹,۰۶۶,۱۳۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱,۹۰۰ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۱۰,۶۴۱ -۱۰۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱۵,۸۵۱ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۱۰۲,۲۴۰ -۱۰۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۴۶,۴۷۸ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۶۶۴,۴۶۱ -۱۰۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹۳,۸۵۷ ۳۶۹,۵۳۵ ۶ ٪
  صفحات ۳,۹۲۲,۰۵۱ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۵۸ ٪