آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۶ ۴۷ ۴,۵۲۲ ۹۰۹ ۹۰۹ ۲,۶۳۲,۹۸۳
  صفحات ۴۰۲ ۵۶,۹۰۲ ۲۲,۳۳۴ ۲۲,۳۳۴ ۵۴,۴۲۱,۸۰۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۸۶۲ ۸۸۱ -۲ ٪ ۱,۰۱۴ -۱۴ ٪
  صفحات ۲۱,۹۳۲ ۱۱,۱۵۵ ۴۹ ٪ ۳۳,۸۴۰ -۳۵ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۹۸۶ ۶,۳۷۱ -۶ ٪ ۳,۹۴۱ ۳۴ ٪
  صفحات ۱۱۲,۳۳۱ ۱۳۲,۵۸۴ -۱۵ ٪ ۱۳۰,۲۶۳ -۱۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۰۹۷ ۲۷,۸۹۰ -۲ ٪ ۲۹,۲۸۵ -۷ ٪
  صفحات ۵۲۶,۱۳۷ ۶۴۹,۱۱۵ -۱۸ ٪ ۸۷۹,۰۶۲ -۴۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪