آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۹ ۵۸۴ ۵۸۴ ۱۷۹,۸۲۵ ۲,۴۴۱,۴۸۳
  صفحات ۶,۵۹۳ ۶,۵۹۳ ۵,۵۵۰,۳۵۳ ۵۰,۴۸۶,۵۸۱

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۰۹۲ ۹۵۲ ۱۲ ٪ ۸۶۳ ۲۰ ٪
  صفحات ۱۷,۵۸۹ ۱۷,۳۱۹ ۱ ٪ ۹,۸۳۷ ۴۴ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۹۳۶ ۵,۴۵۶ ۸ ٪ ۵,۳۱۴ ۱۰ ٪
  صفحات ۱۰۴,۴۶۴ ۱۰۸,۷۰۶ -۳ ٪ ۱۵۳,۷۱۰ -۳۲ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۷,۵۵۴ ۲۵,۶۳۷ ۶ ٪ ۲۳,۲۳۶ ۱۵ ٪
  صفحات ۱,۱۱۷,۷۲۴ ۶۵۴,۲۸۵ ۴۱ ٪ ۵۳۳,۱۵۵ ۵۲ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪