آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۵۱ ۲۸۰,۸۸۰ ۲۸۰,۸۸۰ ۲۸۰,۸۸۰ ۳,۳۰۶,۸۱۱
  صفحات ۵,۲۴۰,۰۵۵ ۵,۲۴۰,۰۵۵ ۵,۲۴۰,۰۵۵ ۶۳,۵۶۱,۵۷۳

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹۳,۸۵۷ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۳,۹۲۲,۰۵۱ -۱۰۰ ٪