آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۶ ۳۸۲ ۳,۵۳۱ ۳۳,۴۸۸ ۲۴۸,۲۰۵ ۲,۵۰۹,۸۶۳
  صفحات ۳,۸۵۱ ۶۷,۳۲۱ ۵۱۷,۶۹۳ ۶,۷۰۸,۳۰۰ ۵۱,۶۴۴,۵۲۸

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۲۶۴ ۱,۱۲۸ ۱۰ ٪ ۱,۱۸۴ ۶ ٪
  صفحات ۲۳,۶۴۶ ۱۹,۵۹۸ ۱۷ ٪ ۲۰,۲۳۸ ۱۴ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۷۳۲ ۷,۱۱۵ -۵ ٪ ۵,۶۸۷ ۱۵ ٪
  صفحات ۱۱۰,۲۹۶ ۱۰۱,۷۹۲ ۷ ٪ ۱۵۳,۳۹۸ -۲۸ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۴,۳۱۱ ۲۷,۵۵۴ ۱۹ ٪ ۳۶,۳۹۳ -۵ ٪
  صفحات ۶۰۸,۹۰۸ ۱,۱۱۷,۷۲۴ -۴۵ ٪ ۵۷۵,۷۴۶ ۵ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪