آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۸ ۶۷۸ ۳,۰۵۴ ۲۵,۹۹۹ ۳۰۹,۳۵۲ ۲,۵۷۱,۰۱۰
  صفحات ۹,۳۰۴ ۶۲,۱۴۸ ۶۳۸,۳۶۰ ۸,۱۵۷,۲۶۵ ۵۳,۰۹۳,۴۹۳

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۱۰۸ ۹۸۳ ۱۱ ٪ ۱,۰۵۱ ۵ ٪
  صفحات ۲۱,۵۰۸ ۲۰,۳۴۶ ۵ ٪ ۲۲,۰۰۳ -۲ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۶,۱۲۲ ۵,۸۲۹ ۴ ٪ ۵,۰۹۱ ۱۶ ٪
  صفحات ۱۴۲,۱۰۸ ۱۴۴,۸۰۴ -۱ ٪ ۱۶۴,۰۴۴ -۱۳ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۳,۳۹۰ ۳۳,۱۰۶ ۰ ٪ ۲۹,۷۱۰ ۱۱ ٪
  صفحات ۷۴۶,۵۴۸ ۵۱۳,۸۴۲ ۳۱ ٪ ۷۱۲,۵۸۲ ۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪