آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۴۷ ۸۴,۹۱۵ ۸۴,۹۱۵ ۸۴,۹۱۵ ۳,۱۱۰,۸۴۶
  صفحات ۲,۱۵۶,۹۴۶ ۲,۱۵۶,۹۴۶ ۲,۱۵۶,۹۴۶ ۶۰,۴۷۸,۴۶۴

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱,۷۹۸ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۱۷,۱۳۹ -۱۰۰ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۱۱,۶۶۵ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۹۳,۴۱۹ -۱۰۰ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۰ ٪ ۵۸,۴۱۸ -۱۰۰ ٪
  صفحات ۰ ٪ ۴۰۵,۰۳۰ -۱۰۰ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۹۳,۸۵۷ ۳۶۹,۵۳۵ ۶ ٪
  صفحات ۳,۹۲۲,۰۵۱ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۵۸ ٪