آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۲ ۸۶۱ ۲,۰۰۷ ۵۳,۲۷۳ ۴۷۰,۹۴۶ ۳,۱۰۳,۰۲۰
  صفحات ۸,۵۷۴ ۱۴,۰۴۴ ۵۰۷,۴۰۱ ۴,۶۶۲,۹۷۸ ۵۹,۰۶۲,۴۴۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۲,۰۰۷ ۱,۹۲۲ ۴ ٪ ۹۶۲ ۵۲ ٪
  صفحات ۱۴,۰۴۴ ۱۲,۶۱۵ ۱۰ ٪ ۲۲,۰۶۲ -۳۶ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۲,۸۸۹ ۱۰,۹۷۷ ۱۴ ٪ ۶,۱۲۲ ۵۲ ٪
  صفحات ۹۳,۱۸۵ ۱۲۹,۴۷۶ -۲۸ ٪ ۱۴۲,۱۰۸ -۳۴ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸,۱۶۳ ۵۸,۴۱۸ ۰ ٪ ۳۳,۳۹۰ ۴۲ ٪
  صفحات ۴۷۵,۰۰۰ ۴۰۵,۰۳۰ ۱۴ ٪ ۷۴۶,۵۴۸ -۳۶ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۶۹,۵۳۵ ۳۸۲,۴۸۳ -۳ ٪
  صفحات ۹,۴۵۲,۰۸۴ ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۱۷ ٪