آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۱۳ ۷۹۱ ۹,۲۲۶ ۲,۱۰۰ ۲,۱۰۰ ۳,۲۱۵,۷۹۷
  صفحات ۶,۸۰۶ ۱۲۰,۳۱۶ ۳۳,۲۷۶ ۳۳,۲۷۶ ۶۰,۲۶۴,۹۴۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۱,۳۰۹ ۱,۴۲۱ -۷ ٪ ۸۶۲ ۳۴ ٪
  صفحات ۲۶,۴۷۰ ۱۱,۲۰۹ ۵۷ ٪ ۲۱,۹۳۲ ۱۷ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۱۱,۱۶۳ ۱۲,۰۸۴ -۷ ٪ ۶,۳۲۴ ۴۳ ٪
  صفحات ۱۰۴,۹۹۲ ۱۱۰,۰۳۵ -۴ ٪ ۱۲۷,۷۳۹ -۱۷ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۲,۸۸۲ ۵۳,۰۵۷ ۰ ٪ ۲۷,۰۹۷ ۴۸ ٪
  صفحات ۵۰۴,۷۱۱ ۶۲۸,۰۴۶ -۱۹ ٪ ۵۲۶,۱۳۷ -۴ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵۸۰,۲۰۲ ۳۶۹,۵۳۵ ۳۶ ٪
  صفحات ۵,۸۲۰,۹۹۳ ۹,۴۵۲,۰۸۴ -۳۸ ٪