آمار فعلی سایت

 • فعال امروز این هفته این ماه امسال کل
  بازدیدکنندگان ۲۶ ۴۷۷ ۸۴۳ ۴۷۷ ۱۲۴,۵۱۹ ۲,۳۸۶,۱۷۷
  صفحات ۷,۷۲۶ ۲۸,۶۹۶ ۷,۷۲۶ ۳,۷۴۰,۵۱۷ ۴۸,۶۷۶,۷۴۵

  آمار مقایسه ای سایت

 • دیروز دو روز قبل رشد همین روز سال قبل رشد
  بازدیدکنندگان ۸۴۳ ۸۴۱ ۰ ٪ ۵۹۷ ۲۹ ٪
  صفحات ۲۸,۶۹۶ ۲۸,۴۲۴ ۰ ٪ ۲۳,۰۱۵ ۱۹ ٪
  هفته قبل دو هفته قبل همین هفته سال قبل
  بازدیدکنندگان ۵,۰۲۴ ۵,۰۳۷ ۰ ٪ ۴,۴۵۰ ۱۱ ٪
  صفحات ۱۸۰,۴۴۵ ۱۴۴,۵۸۴ ۱۹ ٪ ۱۱۵,۴۶۴ ۳۶ ٪
  ماه قبل دو ماه قبل همین ماه سال قبل
  بازدیدکنندگان ۲۵,۷۹۰ ۳۱,۵۶۵ -۱۸ ٪ ۲۳,۴۷۱ ۸ ٪
  صفحات ۸۷۳,۳۱۱ ۹۸۷,۵۶۶ -۱۱ ٪ ۵۹۶,۷۹۰ ۳۱ ٪
  سال قبل دو سال قبل
  بازدیدکنندگان ۳۸۲,۴۸۳ ۵۶۶,۳۳۲ -۳۲ ٪
  صفحات ۷,۸۳۹,۹۹۱ ۷,۷۳۶,۴۶۹ ۱ ٪